แจ้งเปิดใช้งานระบบรอบประเมิน 1/2561

(ประกาศเมื่อ 02-10-2560)

image02

แจ้งวิธีการแก้ไขปัญหาการอัพโหลดไฟล์

(ประกาศเมื่อ 28-02-2561)

ดาวน์โหลดคู่มือการแก้ไขปัญหา ที่นี่ 

image02

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ E-MOU

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา

" ระบบเพื่อการจัดทำแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ในรูปแบบออนไลน์ "

image01

แจ้งปัญหา/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับใช้งานระบบ

(ประกาศเมื่อ 22-02-2560)

เบอร์โทรศัพท์ ภายใน 2107(Mhad), 2115(NicKy)

image03

เข้าสู่ระบบ E-MOU

กรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ


:
:

เกี่ยวกับระบบ

     ระบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา สำหรับบุคลากรสายวิชาการ (E-MOU) นี้ใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เพื่อให้การจัดทำแบบประเมินมีความถูกต้องที่สุดและใช้เวลาในการทำที่เหมาะสม โดยจะแบ่งผู้ใช้ระบบเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1 .ผู้ใช้ระบบที่เป็นผู้รับการประเมิน

คือ ผู้ใช้ที่ใช้งานระบบเพื่อจัดทำผลการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ใช้งานในระดับนี้แบ่งได้ 5 ประเภท ได้แก่
 • 1.1 ผู้ใช้ที่เน้นวิชาการและบริหารระดับสูง คือ รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ/สถาบัน ผู้ช่วยอธิการบดี
 • 1.2 ผู้ใช้ที่เน้นวิชาการและบริหารระดับกลาง คือ รองคณบดี รองผู้อำนวยการสำนัก/ สถาบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต/ สถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ/ ศูนย์ภาษา
 • 1.3 ผู้ใช้ที่เน้นวิชาการและบริหารระดับต้น คือ ผู้ช่วยคณบดี/ ประธานฯโปรแกรม/ บ้านสาธิตปฐมวัย/ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิต/ สถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ/ ศูนย์ภาษา
 • 1.4 ผู้ใช้ที่เน้นวิชาการและเน้นการสอน คือ อาจารย์ที่เน้นวิชาการและเน้นการสอน
 • 1.5 ผู้ใช้ที่เน้นวิชาการและเน้นวิจัย/ผลงานวิชาการ คือ อาจารย์ที่เน้นวิชาการและเน้นวิจัย/ผลงานวิชาการ"

2. ผู้ใช้ระบบที่เป็นผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชา)

คือ ผู้ใช้ที่ใช้ระบบเพื่อตรวจสอบและประเมินผู้รับการประเมิน (หลังจากที่ผู้ใช้ที่เป็นผู้รับการประเมินส่งผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว) โดยมีหน้าที่ดังนี้
 • 2.1 อธิการบดี เป็นผู้ประเมิน ผู้ใช้ในข้อ 1.1
 • 2.2 คณบดี/ ผู้อำนวยการ เป็นผู้ประเมิน ผู้ใช้ในข้อ 1.2 และ 1.3
 • 2.3 ประธานโปรแกรมวิชา เป็นผู้ประเมิน ผู้ใช้ในข้อ 1.4 และ 1.5

3. ผู้ใช้ที่เป็นประธานคณะกรรมกรรมการกลั่นกรอง

คือ ผู้ใช้ที่ใช้ระบบเพื่อตรวจสอบ พิจารณาความคิดเห็นและประเมินผู้รับการประเมิน หลังจากที่ผู้ใช้ที่เป็นผู้รับการประเมินส่งผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว
 • project 1

  #1

  ผู้ใช้ระบบที่เป็นผู้รับการประเมิน

 • project 2

  #2

  ผู้ใช้ระบบที่เป็นผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชา)

 • project 3

  #3

  ผู้ใช้ที่เป็นประธานคณะกรรมกรรมการกลั่นกรอง

คู่มือการใช้งาน

(04/09/60)

คู่มือการใช้งานระบบ แบ่งตามประเภทผู้ใช้งานดังนี้

"ผู้ใช้ระบบที่เป็นผู้รับการประเมิน"

"ผู้ใช้ระบบที่เป็นผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชา)"

"ผู้ใช้ที่เป็นประธานคณะกรรมกรรมการกลั่นกรอง"

ชมวิดีโอการใช้งานระบบ

 • การเข้าสู่ระบบ E-MOU ในกรณีต่างๆ
 • การเปลี่ยนรูปภาพประจำตัว
 • การดูรายงานผลการประเมินย้อนหลัง
 • การตรวจสอบและส่งรายงานการประเมิน
 • การเพิ่ม-แก้ไข ข้อมูลส่วนที่ 1
 • การเพิ่ม-แก้ไข ข้อมูลน้ำหนักภาระงาน
 • การกรอกข้อมูลส่วนที่ 2 (ไม่ได้ทำหน้าที่บริหาร)
 • การกรอกข้อมูลส่วนที่ 2 (ทำหน้าที่บริหาร)
 • การตรวจสอบและกรอกข้อมูลในส่วนที่ 3 - 7

ติดต่อเรา

       งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
 • : Address. ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
  : Tel. 0-7433-6933 ต่อ 197, 310
  : Fax. 0-7433-6938  
  : Mail. cc@skru.ac.th
  : Web. cc.skru.ac.th
  : Facebook. www.facebook.com/ccskru

         แผนที่การเดินทาง